De opdracht en werkwijze​

Fase

Mei/juni 2017 

Hetfundament/ de startnotitie 

De onderzoekers voeren diverse gesprekken met de belangrijke stakeholders om de geschetste contouren verder te verkennen, uit te diepen en te verrijken. Immers de nu aangereikte stukken hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen en op een verschillend aggregatie niveau. Soms strategisch, soms tactisch, soms operationeel. 

Ons doel is commitment te genereren voor de wijze waarop de doelstelling kan worden vormgegeven; het aanscherpen van de missie en visie; het in kaart brengen van de belangrijke stakeholders. Belangrijk is om een duiding te geven van de maatschappelijke waarde die dit initiatief en de inhoudelijke content kan hebben, aansluitend tevens bij wat er al voorwerk verricht is.  Daarnaast het zicht krijgen op een pedagogisch concept dat past bij de wensen en verwachtingen, immers het beste uit een kind halen is een legitieme wens maar daarmee nog geen passend pedagogisch didactisch model. 

Deze fase is bovendien van belang om te bepalen in welke volgordelijkheid het onderzoek verder zal worden vormgegeven. De uitkomst van dit deel van het onderzoek uitmondend in een startnotitie geeft inzicht in de horizontale sturing van het ouderinitiatief tot nu toe en geeft een advies over de wijze waarop het verder wordt vormgegeven ten gunste van een duurzame, coöperatieve en ondernemende manier waarop onderwijs en omgeving met elkaar maatschappelijke waarde creëren vanuit wederzijds belang.  

Zonder een weging van het initiatief en de inhoudelijke content op maatschappelijke waarde kan het beeld ontstaan dat het “vernieuwende onderwijs” te eenzijdig en bij toeval bij een bepaalde groep ouders is terecht gekomen die daarmee ook bovenmatig veel regie voert op het fundament van de vernieuwde school. Ook loop je hiermee het risico te snel in onherroepelijke besluiten te vallen, gebaseerd op overtuiging en minder op doordachte strategie, en vanuit een te beperkt blikveld.

Het vraagstuk van de structuur van horizontale sturing is voorwaardelijk voor alle overige uitspraken die gedaan worden met betrekking tot de overige vijf invalshoeken uit het haalbaarheidsonderzoek.

De startnotitie is de benodigde onderlegger voor het initiatief Vernieuwend Onderwijs en faciliteert daarmee het initiatief van de ouders. De startnotitie bevat een verdiept en verrijkt fundament is daarmee in onze ogen een onlosmakelijk deel van het haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast bevat de startnotitie een voorstel voor een projectstructuur voor de volgende fase, passend bij horizontale sturing en governance.

Werkwijze en inzet fase 1

Er wordt een projectgroep ingesteld die betrokken wordt bij de startnotitie. In deze projectgroep hebben zitting de initiatiefgroep van de ouders, de

directeur van OBS “de Borg”, de beoogde architect, de beleidsmedewerkers

onderwijs en de betrokken beleidsambtenaar van de gemeente Zuidhorn. Zij zijn belangrijk voor de benodigde input van vragen die beantwoord moeten worden in de startnotitie. Door hun inbreng kunnen ze ook eigenaarschap voeren en voelen over het proces van de totstandkoming van de startnotitie.

Mevr. Beukers zal optreden als regisseur, dhr. Bloem als adviseur.

De bijeenkomsten en de verwerking daarvan zullen naar verwachting 10 dagen in beslag nemen en de beschrijving in een startnotitie nog eens vier

dagen.

Wij stellen voor gesprekken te voeren met o.a.

 • De initiatiefnemers de ouders maar ook andere relevante ouders
 • Directeur van “de Borgh”
 • Mw. Prof. Dr. Edith Hooge1
 • Dr. Wouter Pols2
 • Dhr. Ben van der Hilst3
 • De wethouder van onderwijs, Henk Bakker
 • De twee bestuurders van Penta Primair en van Westerwijs, Johan Heddema en Gerrit Rotman
 • Andere relevante contacten die al gelegd zijn in een eerder stadium4 dan wel worden ingebracht door de projectgroep zoals de kenniskring die reeds voor een deel gevormd is ten aanzien van dit initiatief.

Wij, de aangetrokken onderwijsadviseurs, zullen deze gesprekken vooral samen doen. De opbrengsten worden samengebracht in de startnotitie. Soms zal er sprake zijn van groepsgesprekken, soms ook gesprekken met individuen afhankelijk van onderwerp en stakeholder.


 1. uitgaande van beschikbaarheid van haar kant, indien niet zoeken wij een vervanger in dezelfde sector over horizontale sturing in het onderwijs
 2. werkzaam bij kenniscentrum  Talentontwikkeling/ pedagogisch  empowerment
 3. schrijver van “blauwdruk  voor de emergente school”, over professionele leergemeenschappen
 4. bij aanvaarding  van deze offerte zullen wij de eerder gelegde contacten in kaart brengen en interviewen,  zoals die bij de Hanze Hogeschool e.a.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl